Nieulotna

Regulamin warsztatów

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata zaliczki, która każdorazowo podana jest w wydarzeniu dotyczącym warsztatu. Jedynie wpłata zaliczki jest gwarancją zapisu na warsztaty. Przed wpłatą zaliczki proszę o kontakt w celu potwierdzenia wolnych miejsc (przez media społecznościowe bądź mailowo kontakt@nieulotna.pl)

2. Wpłata zaliczki bądź opłacenie całości warsztatów jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Opłata za udział w warsztatach pomniejszona jest o wpłaconą wcześniej zaliczkę i może być dokonana w dniu warsztatów (gotówka lub kartą). Całą kwotę można również wpłacić wcześniej na konto: Nieulotna Marta Wabik, PL70116022020000000460136019 (Millenium)

4. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, przysługuje mu zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy jeśli poinformuje o tym fakcie organizatora nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Po tym terminie zaliczka nie jest zwracana.

5. W sytuacji, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w warsztatach, np. z powodu choroby – może warsztaty przekazać komuś w zastępstwie. W takiej sytuacji powinien poinformować Organizatora o swoich planach.

6. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą brać udział w warsztatach jedynie w obecności opiekuna.

7. Jeżeli w warsztatach uczestniczy dziecko, rodzic może mu pomagać. Jeśli rodzic chciałby wziąć udział w warsztatach jako pełnoprawny uczestnik i dostać zestaw materiałów dla siebie, powinien kupić udział warsztatach również dla siebie.

8. Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do warsztatów, chyba że w wydarzeniu jest informacja o przyniesieniu niezbędnych materiałów przez uczestników.

9. Niektóre składniki materiałów wykorzystywanych podczas warsztatów mogą być uczulające. Nieulotna nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie reakcji alergicznych. Uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z deklaracją, że uczestnik nie wniesie roszczeń względem Nieulotnej w tym zakresie.

10. Podczas niektórych warsztatów istnieje ryzyko pobrudzenia bądź uszkodzenia ubrania. Należy wziąć to pod uwagę przychodząc na warsztaty i ubrać się odpowiednio.

11. Udział w warsztatach organizowanych w pracowni Nieulotna jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie uczestników oraz ich prac, a także na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej czy w portalach społecznościowych. W przypadku braku takiej zgody uczestnik powinien przed warsztatami powiadomić o tym prowadzącego warsztaty.

12. Organizator może odwołać warsztaty w niektórych sytuacjach takich jak, np. niezebranie się minimalnej ilości uczestników, zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie warsztatów itp. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych przez nich środków na konto bankowe w ciągu 7 dni.

13. W przypadkach wymienionych w punkcie powyżej organizator może zaproponować uczestnikom nowy termin warsztatów. Środki wpłacone przez uczestników, którzy się na niego nie zgodzą, zostaną zwrócone na zasadach z punktu powyżej.

14. Wszystkie stworzone na warsztatach prace stają się własnością ich twórców.

15. Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w pracowni.

16. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w pracowni. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

17. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej i zachowania umożliwiającego innym uczestnikom udział w warsztatach.

18. Na warsztatach obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, jak również bycia pod ich wpływem, chyba że opis mówi inaczej. Złamanie tego zakazu może skutkować poproszeniem uczestnika o opuszczenie pracowni bez prawa do odzyskania pieniędzy za warsztaty.